07/09/60 ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจรจาต่อรองกับผู้ป่วยก้าวร้าวหรือพยายามฆ่าตัวตาย
 

                  นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต : การบริหารเหตุการณ์วิกฤต หลักและเทคนิคการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองกับบุคคลประเภทต่าง ๆ และบุคลคลพยายามทำร้ายตนเอง ในการประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการเรื่องการเจรจาต่อรองกับผู้ป่วยก้าวร้าวหรือพยายามฆ่าตัวตาย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560   ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อปพร. ตำรวจ พยาบาลวิชาชีพประจำห้องฉุกเฉิน และผู้รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิตในจังหวัดศรีสะเกษ 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ