07/09/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดพิธียกเสาเอก เสาโท ศาลาพระพุทธประดิษฐาน พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
 

               นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท ศาลาพระพุทธประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ สวนสุขภาพ หน้าศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีพราหมณ์ร่วมประกอบพิธี โดยผู้อำนวยการนำลุคลากรตอกไม้มงคล 9 ชนิดลงในหลุมเสาเอก วางพลอยนพเก้าบนหัวไม้มงคล วางแผ่นทอง นาก เงิน เหรียญทอง เหรียญเงิน โปรยทรายเสก ลงในหลุมเสาเอก ปิดทองและพรมน้ำมนต์ที่เสาเอก


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ