27-07-60 อบรมครูในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาเด็ก
 

                นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาเด็ก ในโครงการการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน (พัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 100 คน โดยนวัตกรรมคู่มือประกอบการฝึกเพื่อเพิ่มสติปัญญาเด็ก อายุ 2-15 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับสติปัญญาเด็ก และเพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสติปัญญาต่ำ และพฤติกรรม อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ