21-07-60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งชมรมญาติ
 

             โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งชมรมญาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คนพิการทางจิตใจ ญาติ/ชมรมญาติของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย เจ้าหน้าที่ สสจ. รพ.สต. และ รพ.เครือข่าย จำนวน 30 คน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ป่วยโรคจิต ในเขตสุขภาพที่10 ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในชมรมญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ