19-07-60 ประชุมวิชาการ เรื่อง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการออม
 

               นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานและวิทยากรพิเศษ ในการประชุมวิชาการ เรื่อง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการออม ซึ่งจัดขึ้นโดยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออมให้มากขึ้น และจุดประกายความคิดให้สมาชิกเห็นคุณค่าของการออม โดยมุ่งเน้นให้ชีวิตหลังวัยเกษียณมีความเป็นอยู่ที่มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการเก็บออม ทั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 202 คน   


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ