นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

                             นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ในโอกาสนิเทศติดตามการดำเนินงานประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่  กรมรับผิดชอบ ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ