อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่10 รุ่นที่ 2
 

                               นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2560มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ให้สามารถติดตามดูแลและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ