อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) ระยะที่ 5
 

                                นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT)เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ มีกำหนดระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 5 ระยะผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ จากโรงพยาบาล สถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 27 คน มีวัตถุประสงค์ร่วม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ