อบรม เรื่อง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่บุคลากร
 

 คณะกรรมการศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรม เรื่อง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 และ  รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ  โดยมี นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหาร เป็นประธาน สำหรับการอบรมมีเนื้อหาประกอบด้วย วินัยข้าราชการ สิทธิการลาตามระเบียบการลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ และสิทธิประกันสังคม หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ