การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
 

             นพ.ประภาส  อุครานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และนางสาวศิริลักษณ์  แก้วเกียรติพงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในการประชุม  เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ระหว่างวันที่ 1 - 2  มิถุนายน  2560  ณ  โรงแรมทอแสงโขงเจียม   รีสอร์ท  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต  มีวัตถุประสงค์พื่อให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจาก  สสจ. / รพศ. / รพช. / เรือนจำ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ร่วมถอดบทเรียนและวางแผนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช   การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวช ประเภทหนังสั้น / One Page /เรื่องเล่า/ Poster Presentation / Oral Presentation  และ  มีกิจกรรมฮักแพง  เบิ่งแยงกัน สานสัมพันธ์สุขภาพจิต  ในเขตสุขภาพที่  10  ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากเครือข่ายเป็นอย่างดียิ่ง  มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น  100 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ