อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่10
 

             นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ให้สามารถติดตามดูแลและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ