ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้แนวทางเวชปฏิบัติ ในการรักษาผู้ป่วยจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษา
 

                สำนักคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุม  เชิงปฏิบัติการ การใช้แนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ในการรักษาผู้ป่วยจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษา เมื่อวันที่   30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ศุภชัย จันทร์ทอง นายแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และเขตสุขภาพที่ 10 ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน จนหาย ทุเลา ไม่กลับเป็นซ้ำ และไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จิตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ