พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10
 

                 นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10 ปีงบประมาณ 2560  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 27 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

          ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้นำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนการสอนไปใช้ในการทำงาน และเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนต่อไปในอนาคต รวมทั้งจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับบริการสามารถข้าถึงบริการสุขภาพจิตในลักษณะใกล้บ้านใกล้ใจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ