โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการตรวจประเมินโรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital
 

             สำนักคุณภาพ ร่วมกับ คณะทำงาน GREEN and CLEAN Hospital โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ต้อนรับคณะตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหาร กล่าวต้อนรับ จากนั้นคณะตรวจประเมินได้สุ่มเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ห้องน้ำสำหรับผู้ป่วย ร้านค้าสวัสดิการ ฝ่ายโภชนาการ โรงผลิตน้ำดื่ม ทั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital มีความตระหนักและลดมลพิษเกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน และเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital อย่างต่อเนื่อง   


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ