ประชุมวิชาการ การจัดตั้งระบบการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างบูรณาการ
 

        คณะกรรมการ Care Team โรคสมองเสื่อม ร่วมกับ กลุ่มงานการแพทย์ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมวิชาการ การจัดตั้งระบบการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอย่างบูรณาการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย จิตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยมีวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 ท่าน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ