โครงการอบรมบำบัดผู้ป่วยด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)
 

                นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมบำบัดผู้ป่วยด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT) ระยะที่ 3เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ การอบรมครั้งนี้จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น ซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ความสำคัญกับการมีสติยอมรับ ให้ผู้ป่วยมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ ให้สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ มี Mr.Ben Weinstein, PhD นักจิตวิทยาคลินิก (ภาคเอกชน) และ นายสหรัฐ เจตมโนรมย์ นักจิตวิทยา (ภาคเอกชน) เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาลจิตเวช ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 14 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ