28-29/03/60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบค้นและทบทวนเอกสารวิชาการของแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์
 

                      สำนักคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการทางคลินิก ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต และคณะทำงาน SMI-V จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบค้นและทบทวนเอกสารทางวิชาการของแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ   รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลและ เฝ้าระวังผู้ป่วย SMI-V ของสหวิชาชีพในโรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ และผู้รับผิดชอบงานด้านจิตเวชชุมชนในโรงพยาบาล มี อาจารย์ ดร.กชพงศ์ สารการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากร


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ