28/03/60 ประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการให้บริการแบบ Modified ECT
 

             สำนักคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการทางคลินิก ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการให้บริการแบบ Modified ECT เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ การประชุมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (SSS) เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และเขตสุขภาพที่ 10 ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน จนหายทุเลา ไม่กลับเป็นซ้ำ และไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน มี นางดวงตา กุลรัตน์ญาณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางสาวนารีรัตน์ ทองยินดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากร


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ