24/03/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมกับโรงพยาบาลคุณภาพ
 

               คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลคุณธรรมกับโรงพยาบาลคุณภาพ : ความสำคัญและ  การดำเนินงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการส่งเสริมนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรม QMR คณะกรรมการจริยธรรม และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 70 คน มี นางพิมลพันธ์ เจริญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสาวอรชร มาลาหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และ นางอัญชลี วิเศษชุณหศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นวิทยากร


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ