07/03/60 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดจิตสังคมบำบัดในผู้ป่วยสารเสพติด
 

               สำนักคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดจิตสังคมบำบัดในผู้ป่วยสารเสพติด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้รับผิดชอบงานบริการเฉพาะทาง คลินิกพิเศษ จิตเวชชุมชนในโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10 การประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาระบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน (sss) เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และเขตสุขภาพที่ 10 ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน จนหาย ทุเลา ไม่กลับเป็นซ้ำ และไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ