โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมการบำบัดผู้ป่วยด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT)
 

                 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมการบำบัดผู้ป่วยด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี  นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามและประเมินผลบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีฯ ที่ผ่านการอบรมทั้งในระดับการเป็นวิทยากร CBT, CBT Basic, CBT Advance โดยการนำประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงที่ได้นำความรู้ไปปรับใช้กับผู้ป่วย หรือนำไปใช้กับตัวเอง ตลอดจนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน อภิปรายปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องที่พบจากการบำบัดผู้ป่วยด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) เพื่อดำเนินการออกแบบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถนำกลับไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ