อบรมฟื้นฟูความรู้การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย
 

                สำนักบริหารการพยาบาล ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมฟื้นฟูความรู้การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 สำหรับหัวหน้าหน่วยของกลุ่มภารกิจทางการพยาบาลและสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ รุ่นที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 สำหรับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยของกลุ่มภารกิจทางการพยาบาล รวมทั้งสิ้น 90 คน โดยมี นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัตร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธาน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแนวทางในการส่งต่อ รักษา และดูแลผู้มีความผิดปกติทางจิตตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ลดอาการผิดปกติทางจิต ความรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้น รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่บำบัดรักษาผู้ป่วยจะได้รับการคุ้มครองด้วย


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ