ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รพ.พระศรีฯ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT)
 

                        ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ จากโรงพยาบาล สถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 27 คน การอบรมครั้งนี้มีทั้งการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ วิพากษ์ และการอภิปรายแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ มีกำหนดระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 5 ระยะ โดยระยะที่ 2 จัดในวันที่ 5 – 6 มกราคม 2560 ระยะที่ 3 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ระยะที่ 4 วันที่ 10 เมษายน 2560 และระยะที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2560


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ