โครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยด้วยการระลึกความหลังที่เป็นสุข (Happy Reminiscence Therapy)
 

                          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการระลึกความหลังที่เป็นสุข หรือ Happy Reminiscence Therapy ให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคและวิธีการบำบัดผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยการระลึกความหลังที่เป็นสุข สำหรับการบำบัดด้วยการระลึกความหลังที่เป็นสุข (Happy Reminiscence therapy) เป็นการบำบัดทางจิตใจรูปแบบหนึ่งที่มีหลักฐานยืนยัน ถึงประสิทธิผลในการรักษาโรคซึมเศร้า โดยมุ่งเน้นไปที่ความทรงจำที่ดีและมีความหมายต่ออารมณ์ ความคิดและความรู้สึกในอดีตและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันช่วยให้อาการของโรคซึมเศร้าลดลง เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  เพิ่มความพึงพอใจในชีวิต และเพิ่มความผาสุกในชีวิต จนทำให้ผู้ป่วยสามารถ ปรับตัวได้ดีขึ้น


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ