ศูนย์พัฒนาเครือบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต/แกนนำผู้สูงอาย
 

                    วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเครือบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต/แกนนำผู้สูงอายุ  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและแกนนำผู้สูงอายุในอำเภอลืออำนาจและอำเภอพิบูลมังสาหาร ให้มีศักยภาพในการประเมิน คัดกรองภาวะซึมเศร้าและพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน มีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 50 คน 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ