ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10
 

                    วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10   ณ ห้องประชุมคุณภาพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแนวทางการประเมินภาวะสุขภาพจิตและจิตเวช  ตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ พร้อมทั้งติดตามดูแลผู้ต้องขังจิตเวชที่พ้นโทษและกลับไปสู่ชุมชน ให้ได้รับการรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 25 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ