โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ ผู้รับผิดชอบคลินิกจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2
 

 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพิ่มการเข้าถึงบริการโรคจิตเวชเด็ก และพัฒนาศักยภาพแพทย์ เภสัชกร ผู้รับผิดชอบคลินิกจิตเวชในรพช.เครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 10 ให้สามารถบริการสุขภาพจิตได้อย่างมีคุณภาพ

ดำเนินการจัดอบรมแพทย์ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 โดยมีแพทย์เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 50 คน ใช้ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และห้องประชุมคุณภาพ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จัดอบรมเภสัชกร  ใช้ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์     มีเภสัชกรเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด  70 คน

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่าย


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ