โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

           นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ การศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นการรับฟังการบรรยาย การดำเนินงาน นโยบาย และการพัฒนาระบบการบริการการดูแลผู้ป่วยตลอดจน และศึกษาดูงานแนวทางการจัดบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชชุมชนและระบบเครือข่าย ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ และ รพ.สต.คำขวาง


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ