ทีมการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภาวะวิกฤต รพ.พระศรีมหาโพธ์ MCAT ออกหน่วยให้บริการประชาชน
 

             โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์กับศูนย์สุขภาพที่ 10 ได้จัดกิจกรรม การออกหน่วยปฐมพยาบาลจิตใจเพื่อดูแลสุขภาพจิตประชาชนที่มีความรู้สึกสูญเสียอย่างรุนแรง กรณีสวรรคตของ พระบาทสามเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 14,17,18,19 ตุลาคม 2559 โดยมีกิจกรรมให้บริการประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล คือ ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิจ การประเมินความเครียดด้วยแบบประเมิน ST-5 ให้ความช่วยเหลือตามระดับความเครียดบริการตรวจรักษาโดยแพทย์ บริการให้สุขภาพจิตศึกษา บริการให้คำปรึกษา บริการนวดคลายเครียด บริการคลายเครียดของกรมสุขภาพจิต แจกเอกสารชุด การดูแลจากการสวรรคตของพ่อหลวง และชุด ปฐมพยาบาลทางจิตใจ 3L และจัดบริการแจกน้ำดื่มสไมล์วอเตอร์ Smile Water  ผลิตโดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งมีผู้รับบริการ ทั้ง 4 วัน ทั้งสิ้น 1,111 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ