โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็น 1ใน41หน่วยงานราชการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานหน่วยราชการสะดวก Government easy contact center ปี 2559
 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็น 1ใน41หน่วยงานราชการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานหน่วยราชการสะดวก Government easy contact center ปี 2559
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙  นายแพทย์ธรณินทร์    กองสุข    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC ) จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ภายใต้หลักการบริการ คือ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” มีอายุการรับรอง ๓ ปีระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาประเมินจาก ๔ ด้าน คือ
) ด้านสถานที่ที่เข้าถึงง่ายและสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน 
) ด้านบุคลากรที่มีจิตบริการ(Service Mind) การบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๓) ด้านงานที่ให้บริการ เน้นการสนองตอบความต้องการ ขั้นตอนการขอรับบริการของประชาชนไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความง่ายต่อเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 
๔) ด้านอื่นๆ  ตามความเหมาะสมตามภารกิจ
 

 

 โดยทุกๆ ด้านมีมาตรฐานในบริการประชาชน   
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ