รพ.พระศรีฯ ลงนามความร่วมมือ กับ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “สร้าง IQ ดี EQ เด่น”
 

                  นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “สร้าง IQ ดี EQ เด่น”  นายสุเมธ ตรีศูลย์รัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นพ.หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นายจตุพร จันทุมา ปลัดเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และ นางนิตยา เจริญราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ มี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 นายชยพล ดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะดำเนินงานจากทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าเป็นเกียรติในพิธี

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “สร้าง IQ ดี EQ เด่น” ในครั้งนี้ มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่มิถุนายน 2559 ถึง มิถุนายน 2560 กิจกรรมประกอบด้วยการประเมินระดับสติปัญญาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ฝึกเด็กเพื่อเพิ่มระดับสติปัญญา ประเมินระดับสติปัญญาหลังฝึกเด็กครบ 6 เดือน ให้ความรู้เรื่องการคัดกรองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน เพื่อพัฒนาต้นแบบการดำเนินงาน และพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กในเขตสุขภาพที่ 10   

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ