ประชุมวิชาการ การบริหารความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงิน
 

                   ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมวิชาการ การบริหารความมั่งคั่ง “อิสรภาพทางการเงิน” ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี  พระศรีฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางกาญจน์ชิตา กองสุข FChFP เป็นวิทยากร มี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เพื่อให้เข้าใจหลักการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการเงิน การวางแผนมรดก ศึกษาทางเลือกในการลงทุน การประกันชีวิต  การวางแผนภาษี วางแผนการเกษียณ ส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคงในการทำงานอย่างมีความสุข    


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ