ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
 

            สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with high risk to Violence : SMI-V) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และ นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการและบุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง และผู้ดูแลฐานข้อมูล SMI-V จากสถาบันและโรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศ จำนวน 16 แห่ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง ประสบการณ์ และศึกษาดูงานระบบบริการต้นแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง และพัฒนาระบบฯ ให้ครบวงจร มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับเขตสุขภาพมากขึ้น


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ