การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์
 

              คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 16 ชนิด จำนวน 233 เครื่อง สอบเทียบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกเครื่อง บำรุงรักษา จำนวน 233 เครื่อง และไม่มีเครื่องมือแพทย์ชำรุด 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ