รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากภาควิชาจิตวิทยาศึกษา ม.มหาสารคาม
 

                  นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา และบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 22 คน ในการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ การศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นการรับฟังการบรรยายการประเมินทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยารายบุคคล ครอบครัวและกลุ่ม การแบ่งกลุ่มศึกษาดูงานการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชในแผนกชายและแผนกหญิง เพื่อให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้งานด้านจิตวิทยาโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ