รพ.พระศรีฯ รับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 

              โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ ตรวจประเมินหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อมาตรฐาน อาทิ งานบริการที่เหมาะสมหรือตามภารกิจของหน่วยงาน สถานที่บริการ มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทาง เข้าถึงได้สะดวก ออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ การจัดให้มีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นต้น


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ