โครงการพัฒนาจิตตปัญญา
 

                     ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาจิตตปัญญา ให้กับบุคลากรโรงพยาบาล จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ และรุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าของตนเองในการทำงาน มีสติ มีสมาธิ สามารถพัฒนาจิตตปัญญาในองค์กรเพื่อก้าวสู่อาเซียนด้วยคุณลักษณะของบุคลากรที่ประกอบด้วย ความเสียสละ ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ และความพร้อมที่จะให้อภัยกันและกันกิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังการบรรยาย  อภิปราย และแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ