รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
 

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลปากซอง ตามโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศึกษาดูงานหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ การศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นการรับฟังการบรรยาย ชมการสาธิต และดูการปฏิบัติงานจริง ที่กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชหญิง กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชสุราและสารเสพติด และการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ