อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเรื่องการประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มระดับสติปัญญาเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 10
 

                    ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเรื่องการประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มระดับสติปัญญาเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 ณ บ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร จำนวน 13 เขต และครูในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 รวมทั้งสิ้น 100 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในเขตสุขภาพที่ 10 (5จังหวัด) มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการมีเชาวน์ปัญญาต่ำ และสามารถวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ตลอดจนดูแลช่วยกระตุ้นเชาวน์ปัญญาเด็กตามคู่มือประกอบการฝึกเพื่อเพิ่มสติปัญญาเด็กอายุ 2 – 15 ปี ได้ สำหรับรูปแบบการอบรมเป็นลักษณะบรรยาย สาธิต และแบ่งกลุ่มปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โรงพยาบาล ศรีรัตนะ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย โรงพยาบาลมุกดาหาร และโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ