โครงการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และเขตสุขภาพที่ 10
 

        คณะทำงานพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ให้แก่จิตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ และผู้รับผิดชอบงานด้านจิตเวชชุมชนในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และทีมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และเขตสุขภาพที่ 10 กิจกรรมประกอบด้วย บรรยายวิชาการ แบ่งกลุ่มย่อย และจัดทำหลักสูตร 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ