ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา (RCA) และการจัดการความเสี่ยง
 

                คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสำนักคุณภาพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุม เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา (RCA) และการจัดการความเสี่ยง ให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการ RCA และ  การบริหารความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา/อุบัติการณ์ได้ สามารถถ่ายทอดความรู้และเป็น  พี่เลี้ยงบุคลากรในการวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของอุบัติการณ์ได้ตลอดจนนำการ RCA ไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน และค้นหาสาเหตุและการจัดการแก้ไขความเสี่ยงและอุบัติการณ์ได้


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ