สรุปผลการบริหารจัดการระบบบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 10
 

                      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมสรุปผลการบริหารจัดการระบบบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กล่าวต้อนรับผู้รับผิดชอบงานจิตเวช และงานจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 10 (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) ที่เข้าร่วมกว่า 100 คน เพ่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการจัดบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ให้เกิดประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ