ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่น้ำหนักตัวคำนวณค่า BMI มากกว่า 26.5
 

                  คณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ สำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่น้ำหนักตัวคำนวณค่า BMI มากกว่า 26.5 จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงพยาบาลพระศรีฯ โดยมี อ.อนุสรณ์ ส่องแสง จากศูนย์อนามัยที่ 10 เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้จัดเป็นระยะที่ 1 เป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้เกิดการเรียนรู้และสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเองและปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน จนสามารถมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ   


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ