ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2
 

 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของวิทยากรให้มีสมรรถนะในการให้คำแนะนำสำหรับผู้บำบัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 1 ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีการนำเสนอ การวิพากษ์ และการอภิปรายแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับเกียรติจาก             ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ