ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิของผู้ป่วยแก่บุคลากร
 

          สำนักคุณภาพ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร และคณะกรรมการบริหารคุณภาพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิของผู้ป่วยแก่บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการให้บริการเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้ป่วย แนวทางในการให้บริการโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย สามารถนำความรู้เรื่องสิทธิผู้ป่วยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิภา วณิชกิจ จากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากร


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ