บุคลากรทุกระดับใน รพ.พระศรีฯ สร้างสุขด้วยสติ
 

                    ตามที่ คณะกรรมการ HRD โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้รณรงค์โครงการ “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นมา บุคลากรในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดเดือนมิถุนายน 2559 บุคลากรได้ร่วมกันเจริญสติ และสร้างสติด้วยบทเพลง “ดั่งดอกไม้บาน” ก่อนเริ่มการประชุมทั้งการประชุม อบรม ของโรงพยาบาล และการประชุมภายในหน่วยงาน ซึ่งการทำงานร่วมกันต้องอาศัยการคิด ฟัง พูดอย่างมีสติ เป็นเครื่องมือสร้างความคิดทางบวกและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ อันส่งผลต่อความสุขและสุขภาวะของทุกคนในองค์กร


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ