ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกทางการพยาบาลแบบ PIE
 

                สำนักบริหารการพยาบาล ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกทางการพยาบาลแบบ PIE เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการทางการพยาบาลจิตเวช หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลวิชาชีพ จำนวนกว่า 60 คน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกทางการพยาบาลแบบ PIE และทราบปัญหาอุปสรรคของการบันทึกทางการพยาบาล เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ซึ่งจะส่งผลให้มีการบันทึกทางการพยาบาลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน การส่งต่อข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยในทีมสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็ว หาย ทุเลาจากการเจ็บป่วยทางจิตเวช


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ