ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
 

                     คณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับสำนักคุณภาพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 5 – 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นพ.บวร แมลงภู่ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิอินเตอร์ เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และอยู่ในระหว่างการบำบัด จำนวนทั้งสิ้น 36 คน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันการกำเริบของโรค สร้างเจตคติที่ดี สร้างแรงจูงใจต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และเกิดการเรียนรู้ และตัดสินใจปฏิบัติการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ