ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา (RCA) และการจัดการความเสี่ยง สำหรับครู ก.
 

             คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสำนักคุณภาพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุม เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา (RCA) และการจัดการความเสี่ยงสำหรับครู ก. เมื่อวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรที่จะเป็นครู ก. ได้เข้าใจหลักการ RCA และการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา/อุบัติการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นพี่เลี้ยงบุคลากรในการวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของอุบัติการณ์และนำการ RCA ไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน ค้นหาสาเหตุ ตลอดจนการจัดการแก้ไขความเสี่ยงและอุบัติการณ์ได้   


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ