รพ.พระศรีฯ รณรงค์ “สร้างสุขด้วยสติ” อย่างต่อเนื่อง
 

         นายแพทย์หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย นางอัญชลี ศิลาเกษ นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยการ และ คณะกรรมการ HRD ลงเยี่ยมบุคลากร และมอบโปสเตอร์รณรงค์ “สร้างสุขด้วยสติ” ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2559 ลงเยี่ยมหน่วยงาน อาทิ แผนกหอผู้ป่วยชาย กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการแพทย์ และหน่วยบริการสายสนับสนุน จำนวนกว่า 30 หน่วยงาน นอกจากนี้มีกิจกรรม การนำการประชุมด้วยสมาธิ โดยการเปิดคลิปเสียงการทำสมาธิให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตาม ประมาณ 3-5 นาที การให้ความรู้การสร้างสติเพื่อให้เกิดสุขการเปิดเพลง “ดั่งดอกไม้บาน” ในรายการเสียงตามสายของโรงพยาบาลทุกต้นชั่วโมง ตลอดวันทำการ 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ